W związku z pobieraniem wersji elektronicznej adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących (dalej jako "adaptacja"), zobowiązuję się do:

  1. postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
  2. wykorzystywania pobranych materiałów wyłącznie w procesie edukacji uczniów niewidomych i słabowidzących wskazanych w oświadczeniu podpisanym przez Dyrektora szkoły/ośrodka i przesłanym do Ośrodka Rozwoju Edukacji;
  3. udostępniania adaptacji wyłącznie:
  • nauczycielom uczestniczącym w procesie edukacji uczniów, o których mowa w pkt. 2;
  • rodzicom/opiekunom prawnym uczniów niewidomym, o których mowa w pkt.2,
  • podmiotom realizującym usługę druku podreczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów z dysfunkcją wzroku;

4. niedokonywania zmian w treści merytorycznej adaptacji ;

Ponadto oświadczam, iż jestem świadom(a) możliwych konsekwencji naruszenia przyjętych tu zobowiązań, zarówno karnoprawnych, jak i cywilnoprawnych oraz tego, że będę za te naruszenia ponosił(a) osobistą odpowiedzialność.

Zobowiązuję się również spowodować, że osoby oraz podmioty, o których mowa w pkt. 3, złożą oświadczenie o przedstawionej wyżej treści.